"Актинти услуги на пазара на труда"

"Актинти услуги на пазара на труда"

На 10 януари 2007 година стартира съвместен проект на Агенция за подбор на кадри „Хермес“ и Образователен бизнес център „Хермес“. Той е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”, като се финансира от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.

 

Целта на проекта е да предостави на 10 дълготрайно безработни лица, ощетени по редица показатели, квалификационно обучение за придобиване на знания и умения и усвояване на професията “Счетоводител”. Курсът започва на 08 февруари 2007 година и продължи пет месеца. Постигната беше планираната ефективност след приключването му – минимум 40%, т.е. четири от успешно завършилите бенефициенти се реализираха на пазара на труда. С разработената програма на обучаемите бъше поднесен оптимален баланс между теоретични познания и практически умения за усвояването на професията. Преподавателският  екип, след като запозна бенефициентите  с теоретичната основа на професията, провокира в обучаемите инициативност и изобретателност, чрез участие в дискусии, ролеви игри и практически занятия.  Организирани и проведени бяха редица мероприятия за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходящото за тях работно място.

 

Чрез придобиване и разширяване на  знанията и уменията, реализираният проект създаде възможност за по – добра професионална реализация и развитие на бенефициенти от най – уязвимите групи на пазара на труда. Успешното му провеждане съкрати периода на адаптация към работната среда и оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към професията, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на гр. Русе.