“Привеждане дейностите на фирмите от строителния бранш към стандартите и изискванията на Европейския съюз “

“Привеждане дейностите на фирмите от строителния бранш към стандартите и изискванията на Европейския съюз “

С подкрепата на: Danfoss

Медийни партньори: Dir.bg, Econ.bg, Investor.bg, Stroitelstviimoti.bg, КЕШ

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

02 ноември 2006 г., София хотел “Сити”, зала “София”

Основна тема: “Привеждане дейностите на фирмите от строителния бранш към стандартите и изискванията на Европейския съюз “

 

Т е м и

09.30-10.00

Регистрация и по чаша кафе.

10.00-10.30

Откриване на Форум “Български бизнес дни”

Модератор:    Даниела Велкова – директор Образователен бизнес център “Хермес”                   

10.30 – 11.00

“Европейските изисквания за проектиране и поддържане на строежите с оглед удовлетворяване на съществените изисквания към тях. Прилагане на Директива 89/106/ЕЕС и техническите спецификации от приложното й поле”- г-жа Виолета Ангелиева, директор на дирекция “Технически правила и норми” при Министерство на регионалното развитие и благоустройството

11.00 -11.30

“Модерни решения за енергийна ефективност на отоплителни системи”

инж. Красимир Богданов – член на УС на Национален инсталационен съюз и търговски директор на “Данфосс - България

11.30 –12.00

“Професионалната квалификация на строителните работници” - г-н Васил Вутов – член на Управителния съвет на Българска строителна камара, съпредседател на комисия по “Квалификация”

12.00 - 12.30

“Децентрализация в контрол по строителството и присъединяването към Европейския съюз” - инж. Даракчиев – директор дирекция «Строителство» при Дирекция  за национален строителен контрол

12.30 - 13.30

Бизнес закуска

13.30 - 14.00

“Мястото и значението на закона за кадастър и имотен регистър за развитието на обществения сектор”.

инж. Димитър Георгиев – началник сектор “Специализирани карти” към Агенция по геодезия, картография и кадастър

14.00 - 14.30

“Резултати от национална кампания 2006 г. в строителството, за осигуряване на здраве и безопасност на работа в отрасъла” - инж. Панайотов  - началник отдел “СТОД” при Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда”

14.30 - 15.00

Кафе пауза

15.00 - 15.30

“Новите възможности пред фирмите при работа със структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз г-жа Димитрина Тодорова – изпълнителен директор на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АГЕНЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВЕ

15.30 - 16.00

“Акционерни дружества със специална инвестиционна цел и пазарът на недвижими имоти” - г-н Иван Такев – директор Дирекция “Търговия, надзор и пазарна информация” при Българска фондова борса - София

16.00 - 16.15

Закриване на форум “Български бизнес дни”