Издавани документи

Издавани документи

При завършване на квалификационно обучение и след успешно полагане на държавен изпит теория и държавен изпит практика се издава "Свидетелство за професионална квалификация", по образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

 

При завършване на професионално обучение по част от професията и успешно полагане на тест, се издава "Удостоверение" по образец 3 – 37 на Министерстно на образованието и науката.

Двата документа Ви позволяват да практикувате професията и са признати във всички страни от ЕС.