Често задавани въпроси (FAQ)

Как да се включа в група за провеждане на професионалното обучението?

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” е доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация и за обучения за придобиване на ключови компетентности.

 

Предлаганото  професионално обучение  за придобиване на квалификация по професия е в присъствена или онлайн форма  на занятия, за пълния хорариум учебни часове от учебна програма, съобразена с Държавните образователни изисквания,  по конкретната професия или по част от професията. Обучението е с практическа насоченост.

 

Прием след завършено средно образование.

 

Курса предоставя необходимите теоретични познания и практически умения за практикуване на професията.

 

Обучението е подходящо за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование, но без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

 

Успешно завършилите квалификационният курс полагат държавен изпит по теория и практика и получават “Свидетелство за професионална квалификация” – образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

 

Успешно завършилите квалификационният курс по част от професията полагат изпит по теория и практика и получават “Удостоверение за професионална квалификация” – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

 

Включването в група се осъществява като закупите избраното обучение или посетите офиса на Центъра и попълните заявка за участие в група. На посочена от Вас електронна поща ще получите заявка с условията за записване. Окончателното включване в група се осъществява с внасяне на първата вноска или заплащане на таксата.

 

Как се заплаща таксата за обучението?

Предвидена е възможност таксата за  обучение, да се заплати еднократно в пълен размер или на две или три  равни вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно в периода на обучението. Таксите се заплащат по разплащателна сметка на Центъра.

 

Какво включва таксата за професионално обучение за придобиване на квалификация?

 • предвидения брой учебни часове теория и практика;
 • тестове и помощни материали;
 • учебни помагала и лекции разработени от Центъра;
 • учебници по специфичните за професията теми;
 • явяване на държавен изпит - теория и практика;
 • свидетелство за професионална квалификация;

Какво включва таксата за професионално обучение по част от професията?

 • предвидения брой учебни часове теория и практика;
 • тестове и помощни материали;
 • учебни помагала и лекции разработени от Центъра;
 • удостоверение за професионална квалификация;

Какво включва таксата за придобиване на ключова компетентност по английски език по професия?

 • предвидения брой учебни часове;
 • тестове и помощни материали;
 • учебници и учебни помагала не са включени в цената;
 • удостоверение за професионална квалификация за английски език за целите на маркетинга, финансите;
 • сертификат ;

 

Как се провеждат занятия?

Провеждат се по предварително изготвен график – в дни от седмицата от 18.30 до 21.20 часа, а в почивен ден от 10.00 до 15.00 часа. Обучаемите получат график за разпределението на занятията по дати на първото занятие от курса.

 

Къде се провеждат занятията?

Присъствените занятия се провеждат в офиса на Центъра – София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника. Онлайн занятията се провеждат чрез виртуална класна стая "Ведамо" по график.

 

Какъв е хорариума  на курса ?

Курсовете за придобиване на професионална квалификация са от 960 уч часа или 660 уч часа в зависимост от избраната професия и приключват с полагане на държавен изпит по теория и практика. Обученията по част от професията са с хорариум от 100 уч часа и приключват с полагане на тест - теория и практика.  Учебните часове в дневна форма на занятия са по 45 минути, а във вечерна форма на занятия са от 40 минути.

Как да се включа в група за придобиване на ключова компетентност по чужд език?

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес” предлага  целогодишни обучения за придобиване на ключови компетенции по английски, италиански, испански, френски, гръцки език.

 

Курсовете   обхващат нива А1, А2, В1 или нива А2, В1, В2. Всяко ниво е с хорариум от 100 уч часа. Предлаганата форма на занятия е присъствена или онлайн, чрез виртуална класна стая “Ведамо”. Центъра е доставчик на обучения по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Учебните програми са съобразени с общата европейска езикова рамка. Тя е единна европейска система за диференциране на чуждо езиковите умения чрез: слушане, четене, говорене, писане . С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка определя шест нарастващи нива на езикови компетентности:

 • Нива А1 и А2 – Основни познания и елементарно използване на езика;
 • Нива В1 и В2 – Самостоятелно използване на езика;
 • Нива С1 и С2 – Компетентно използване на езика.

 

Предлаганите нива са А1, А2, В12, С1, С2, като всяко ниво обхваща 100 учебни часа. За удобство на курсистите нивото е разделено на две поднива всяко от 50 уч часа.

 

Обучението се провежда в групи до 10 обучаеми и приключва с полагане на тест. На успешно положилите теста се издава сертификат.

 

Как се провеждат занятия?

Провеждат се по предварително изготвен график – в 2 или 3 дни от седмицата от 18.30 до 21.20 часа, а в почивен ден от 10.00 до 15.00 часа. Обучаемите получат график за разпределението на занятията по дати на първото занятие от курса.

 

Къде се провеждат занятията?

Присъствените занятия се провеждат в офиса на Центъра – София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника. Онлайн занятията се провеждат чрез виртуална класна стая по график в реално време.

 

Какъв е хорариума  на курса ?

Курсовете са с хорариум от 300 уч часа – 3 нива по 100  уч часа, като всяко ниво е разделено на модули по 50 уч часа. Учебните часове са по 45 минути в дневна форма на занятия и 40 минути при вечерна форма.

 

Как да се включим в група? 

Записването се осъществява като закупите избрания курс по чужд език или посетите офиса на Центъра и попълните електронна форма за заявяване на желание за включване в група.  Окончателното включване в група се осъществява с внасяне на първата вноска или изплащане на таксата.

 

Как се заплаща таксата за обучението?

Предвидено е таксата за обучение за 300 уч часа, да се заплати на три  вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно в месеците януари и март. Плащането е по разплащателна сметка на Центъра.

 

Какво включва таксата за обучение?

 • 300 учебни часа при обучение за три нива;
 • 50 учебни часа при обучение по модули;
 • тестове и помощни материали;
 • учебници и учебни помагала не са включени в таксата.

 

Как да докажем, че притежаваме знания и умения по професия, за която не сме учили?

Нормативно основание за провеждане на валидиране на професионални знания, умения и компетентности e съгласно чл. 40, ал 1 от Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/, „Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, и на съответствието им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. Право да извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности имат институциите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, в това число и центровете за професионално обучение.  Условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене се определят с Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г.

В Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” са разработени условия и ред за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене.

Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), за които Центъра за професионално обучение притежава лицензия и по които провежда професионално обучение.

Валидирането включва процедури по:

 • информиране на лицето, заявило желание за валидиране, за целите, процедурите по валидирането и последователността им или насочване на лицето към друга институция, в случай, че ЦПО не организира такова;
 • установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности, чрез полагавне на тестове по съответните учебни предмети;
 • явяване на държавен изпит - теория и практика;
 • признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия.

Извършването на процедурите по валидиране, задълженията и отговорностите на участниците в процеса на валидирането се конкретизира в Правилника за устройстcвото и дейносттна Центъра за професионално обучение.

В случай, че притежавате знания и умения по професия, за която нямате документ доказващ квалификацията Ви, не се колебайте да се свържете с нас и да получите изчерпателна безплатна консултация, за възможностите за валидиране на компетенциите Ви. Така ще бъдете по - уверени при практикуване на професията, ще подобрите трудовото си представяне на работното място, а от там и възнаграждението.

Какво представлява виртуалната класна стая ?

Предлаганото онлайн обучение се провежда чрез платформата „Ведамо”, разработена от „Прознание” АД.

 

Какво представлява виртуалната учебна среда ВЕДАМО?

 

Виртуалната учебна среда ВЕДАМО е пълноценна онлайн среда за синхронно учене. Функционалностите на системата не само наподобяват условията в традиционната класна стая, но и внасят нови аспекти в учебния процес, които позволяват нов тип качествено обучение. Благодарение на това обучаемите могат едновременно да гледат и слушат преподавателя, да следят урока и илюстрирането на учебното съдържание, както и да участват пълноценно с помощта на различните функции, подавайки и получавайки обратна връзка.

 

Предимства на виртуалната учебна среда са възможността за пестене на време и разходи за реализирането на уроците в реална физическа среда. Виртуалното място за учене изисква минимална поддръжка, за да създаде нужния комфорт на участниците – само с наличието на интернет и компютър. Благодарение на функционалностите на системата, груповото обучение може да се индивидуализира  допълнително, като общата група участници се раздели на малки подгрупи, които получават собствено виртуално пространство за съвместна работа по самостоятелна задача. По този начин се създава усещане за близост между участниците, което подпомага социализацията и колаборацията помежду им. Независимо от възрастта, пола и социалното положение, всички участници са с равни права, което подпомага груповата работа и подобрява екипността.

 

Индивидуализацията на учебния процес  създава оптимални условия за овладяване и възприемане на учебния материал от обучаемите  с  различни интереси, потребности и възможности. ВЕДАМО позволява това да се случва, без да се нарушава съвместната работа и сътрудничеството в групата, чрез работата в малки групи, което позволява сравнението и повишава мотивираността на обучаващите се  да се справи успешно със задачите. В зависимост от целите и планирането на обучението, възрастта на обучаемите и предварително  зададените  рамки, броят на участниците в една група може да варира.

 

При провеждане на езикови курсове или професионално обучение с възрастни групите най-често се състоят от 6 до 12 участници. Това е и подходящият брой участници за осъществяване на колаборативното учене – заедно да се постигне обща цел, да се обменят мнения, да се изяснява значението на понятия или да се разрешават съвместно проблемни ситуации. Този  подход е свързан с активен процес за колективно изграждане на знания с помощта на групата като източник на информация, мотивационен агент и средство за взаимопомощ. Виртуалната среда за обучение ВЕДАМО дава широки възможности за използването на този подход, осигурявайки множество онлайн инструменти и функционалности, включително диференциране на всяка група на по-малки сегменти.

 

Гъвкавият характер на виртуалната учебна среда се дължи на разнообразието от възможности за работа с инструментите, които предлага. Ще се спрем на най-основните, които при ВЕДАМО са:

 • образ, звук, прозорци с образи;
 • бяла дъска;
 • файлов редактор;
 • канал за писмена комуникация (чат);
 • водене и съхраняване на бележки/записки;
 • медиен плейър;
 • инструмент за искане на думата („вдигане на ръка“);
 • статистическо информационно поле;
 • инструменти за управление на групата.

 

Онлайн средата и нейните възможности променят и ролята на обучаемия – от пасивен получател на знания той се превръща в активно търсещ, отговорен за собственото си обучение субект. Това се осъществява чрез синтезиране и прилагане на нови идеи и понятия, чрез стимулиране на собственото любопитство и активно присъствие във виртуалната среда. За разлика от традиционната педагогическа реалност, в онлайн пространството възможностите за ползване на информация, за бързи справки и за изграждане на навици и рефлекси за самостоятелна подготовка са еднакво достъпни за всички, без значение на техния произход, култура и социален статус.

Обща европейска езикова рамка

Общата европейска езикова рамка е инициатива на Съвета на Европа и цели постигането на единен стандарт при изучаването на чужди езици в страните Членки на Европейския съюз.

Това е инструмент, който служи за признаване на езикови сертификати, прави чуждо езиковите компетентности съпоставими и сравними в рамките на Обединена Европа и предоставя една обща база, на чиято основа се изготвят учебници, учебни програми, изпити.

Общата европейска езикова рамка е стандарт, който описва диференцирано чуждо езиковите умения въз основа на единна европейска система, която обединява компетенциите в четири основни умения: слушане, четене, говорене, писане.

С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка определя шест нарастващи нива на езикови компетентности:

 • Нива А1 и А2 – Основни познания и елементарно използване на езика
 • Нива В1 и В2 – Самостоятелно използване на езика
 • Нива С1 и С2 – Компетентно използване на езика
 •  

Ниво A1 Основни познания и елементарно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на познати думи и основни изрази, свързани със семейството и с непосредственото обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Разбиране при четене – Разбиране на познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

Говорене, речево общуване – Общуване с елементарни изрази, когато събеседникът е готов да повтори по-бавно или да поясни.

Спонтанна реч – Използване на кратки описания с прости изрази и изречения, за да се опише мястото на живеене и познатите хора.

Писане – Формулиране на кратко съобщение, например поздравление на пощенска картичка и попълване на формуляри с лични данни, например име, националност и адрес в хотелски регистрационен формуляр.

 

Ниво A2  Основни познания елементарно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на изрази и често употребявана лексика, свързана с всекидневието (лична или семейна информация, пазаруване, местоживеене, работа) . Схващане на основната идея в кратки и ясни послания и съобщения.

Разбиране при четене – Четене на кратки текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Откриване на специфична информация във всекидневните материали като обяви, проспекти, менюта и разписания и разбиране на кратки писма.

Говорене, речево общуване – Общуване във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация по познати теми. Справяне в ситуации на краткотрайно общуване,

Спонтанна реч – Използване на определен набор от изрази и изречения за кратко описание на семейството, условията на живот, образованието, настоящата или предишната професионална дейност.

Писане – Формулиране на кратки бележки и съобщения. Водене на обикновена лична кореспонденция, изразяване на благодарност в писмен вид.

 

Ниво B1 Самостоятелно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на основните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище, през свободното време и т.н. Разбиране на основната информация на радио и телевизионни програми на актуални теми или въпроси от личен или професионален характер.

Разбиране при четене – Разбиране на текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Разбиране на описания на събития, чувства и пожелания в писмен текст.

Говорене, речево общуване – Справяне с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страна, в която се говори съответният език. Включване в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития).

Спонтанна реч – Описване на своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочване на причини и обяснение на мнения и планове. Разказване на случки или предаване сюжета на книга или филм; описване на впечатления.

Писане – Съставяне на свързан текст на теми, които са познати или от личен интерес. Съставяне на обикновено писмо, което описва личния опит или впечатления.

 

Ниво B2   Самостоятелно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на продължителна реч и лекции и проследяване на сложни аргументи по познати теми. Разбиране на голяма част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. Разбиране на филми, в които реча е в общоприетата езикова норма.

Разбиране при четене – Четене на статии и доклади, свързани със съвременни проблеми, в които авторите изразяват особено отношение или позиция. Разбиране на съвременна литературна проза.

Говорене, речево общуване – Общуване с лекота и непринуденост, което прави контакта с чужденци напълно възможен. Активно участие в дискусии по позната тема с поясняване и подкрепа на мнение.

Спонтанна реч – Даване на ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните интереси. Разясняване и отстояване на гледаната точка по даден въпрос, като се посочват предимствата и недостатъците на различните мнения.

Писане – Съставяне на подробен текст по широк кръг теми. Посочване на аргумети в подкрепа или срещу конкретна гледна точка в есе или доклад. Съставяне на писмо с подчертаване на значението на личния опит.

 

Ниво C1   Компетентно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана и връзките са само загатнати. Разбиране на телевизионни програми и филми без особенни усилия.

Разбиране при четене – Разбиране на дълги и сложни фактологични литературни текстове с различия в стиловете. Разбиране на специализирани статии и дълги технически инструкции.

Говорене, речево общуване – Гладко и непринудено изразяване без особено затруднение. Гъвкаво и ефективно използване на езика за социални и професионални цели. Точно формулиране на идеи и мнения и умело общуване със събеседница.

Спонтанна реч – Ясно изразяване на мнението по сложни теми с подтеми с анализиране на отделните точки и завършване с подходящо заключение.

Писане – Задълбочено обосноваване на мнението в ясни и добре структурирани текстове. Разсъждаване по сложни теми в писмо, есе или доклад, като се акцентира върху съществените факти. Избор на подходящ стил.

 

Ниво C2 Компетентно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на всякакъв вид разговорна реч, на живо или на запис, дори когато е с естествено темпо, дори когато се говори бързо, при условие че има известно време за свикване с особеностите на произношението

Разбиране при четене – Четене с лекота на повечето писмени форми, включително абстрактни със сложни в структурно или езиково отношение текстове като наръчници, специализирани статии и литературни творби.

Говорене, речево общуване – Участие без усилие в разговор или дискусия на различни теми. Добро познаване на идиоматични и разговорни изрази. Гладко изразяване и точно предаване на най-леките смислови оттенъци. Умение при проблем да се преодолее недоразумението с преструктуриране на изказа, без това да бъде забелязано.

Спонтанна реч – Правене на ясно и точно описание и аргументиране в подходящ за контекста стил, като се следва логиката на разговора, което помага на събеседника да долови и запомни акцентите.

Писане – Съставяне на ясен и добре структуриран текст в подходящ стил. Съставяне на сложно писмо, доклад или статия, които представят някакво събитие и имат добра логическа структура, улесняваща читателя да забележи и запомни акцентите. Съставяне на резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас