Квалификационни обучения

Образователен бизнес център Хермес - Магазин за знания - център за професионално обучение, курсове за квалификация - счетоводство, ТРЗ и личен състав, Управление на човешките ресурси, Мениджър, финанси, маркетинг, туристически агент, семинари, чужди езици

Образователен бизнес център “Хермес” е създаден през 2003 г и извършва дейността си с лиценз 200512288 издаден от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на обучение,   за придобиване на квалификация и преквалификация по професиите:  икономист, финансист, сътрудник маркетингови дейности, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа и агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици, обучение за личностно развитие и адаптиране към пазара на труда, курсове за деца.

Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и изобретателност в обучаващите се, чрез активно участие в дискусии и учебни практики.

Предлага се редовна и онлайн  форма на обучение, а също така и валидиране на компетентности. Дневните,   вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.  Предлагаме и  поддържащо обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии на актуални теми.

Основната цел е да се представи на обучаващите се баланса между теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини, чрез които да им се даде възможност да извършват правилни анализи и да вземат адекватни решения.

В Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” са разработени условия и ред за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. Валидирането се осъществява по изброените по - горе професии и специалности, за които Центъра за професионално обучение притежава лицензия и по които провежда професионално обучение. Извършването на процедурите по валидиране, задълженията и отговорностите на участниците в процеса на валидирането се конкретизира в Правилника за устройстcвото и дейностт на Центъра за професионално обучение.

В случай, че притежавате знания и умения по професия, за която нямате документ доказващ квалификацията Ви, не се колебайте да се свържете с нас и да получите изчерпателна безплатна консултация, за възможностите за валидиране на компетенциите Ви. Така ще бъдете по - уверени при практикуване на професията, ще подобрите трудовото си представяне на работното място, а от там и възнаграждението.

При успешно завършено обучение Центъра издава следните документи:

1. Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията.

2. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация - признава доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене.

Документите са признати и в страните членки на ЕС.