Обучения с ваучери издадени от АЗ

 

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център Хермес  е одобрен доставчик за предоставяне на обучения по проект BG05SFPR002-1.011 „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”.

Проектът  е  финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Той има за цел да предостави подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на професионалната квалификация и уменията, в т.ч. и дигиталните.

Предвижда се да бъдат предоставени обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Агенцията по заетостта ще осигурява ваучери и за курсове за общуване на чужди езици, за  математическа компетентност и за компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица.

Обученията с ваучери ще допринесат за постигането през 2030 г. на националната цел в Стратегията по заетостта: 35.4% от всички хора на възраст 25-64 години да са се обучавали през предходната една година, както и за повишаване дела на населението с поне основни дигитални умения.

По - долу може да се запознаете с предлаганите обучения от Център за професионално обучения към Образователен бизнес център Хермес по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”.

Предлагани обучения с ваучери, за придобиване на професионална квалификация по професиите:

 

професия

специалност

Хорариум

уч час

начало

1.

Икономист

Икономика и мениджмънт

960/600

01.10.2024

2

Финансист

Банково дело

960/600

01.10.2024

3

Финансист

Застрахователно дело

960/600

01.10.2024

4

Офис мениджър

Бизнес администрация

960/600

01.10.2024

5

Сътрудник в маркетингови дейности

Маркетингови проучвания

660/300

01.10.2024

6

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство

960/600

01.10.2024

7

Оператор на компютър

Текстообработване

300/200

02.10.2024

 

Обученията ще се провеждат  дистанционно , чрез виртуална класна стая „Ведамо“ по график , вечер от 18.30 до 21.00 часа или в един от почивните дни от 10.00 до 17.00 часа. Обученията за придобиване на професионална квалификация по програма с пълния хорариум, приключват с полагане на държавен изпит – теория и държавен изпит практика. Държавните изпити, както и тестовете при приключване на обучения по част от професията, ще се проведат присъствено в офиса на Центъра – София бул „Шипченски проход“ 63 ет 4.

На основание чл. 14 от Закона за професионалното образование и обучение, непосредствено преди стартиране на обученията, следва да  изпратете следните документи:

  • Заявление по образец;
  • Договор за обучение по образец;
  • Медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която се обучавате, не Ви е противопоказна. Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден с дата към началото на курса от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.). Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса. Курсистите, които имат подадени заявки към предишни курсове, могат да използват медицинския документ, с който разполагат и не е нужно да го подновяват;
  • Документ за входящо образователно равнище – копие на диплома за средно или по – високо образование;.
  • Снимка паспортен формат – 2 бр за обучение по професия с пълния хорариум ;
  • Снимка паспортен формат – 1 бр за обучения по част от професия.

 

Документите изискващи подпис може да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис. Изпратете ги до поискване до Образователен бизнес център Хермес , до офис на Спиди, София пазар Слатина, ул  Циклама 8, тел 0886984620.

Всички документи изпращани чрез куриер от и към курсиста са за негова сметка.