Обучения с ваучери по чужди езици

 

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център Хермес  е одобрен доставчик за предоставяне на обучения по проект BG05SFPR002-1.011 „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”.

Проектът  е  финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Той има за цел да предостави подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на професионалната квалификация и уменията, в т.ч. и дигиталните.

Предвижда се да бъдат предоставени обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Агенцията по заетостта ще осигурява ваучери и за курсове за общуване на чужди езици, за  математическа компетентност и за компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица.

Обученията с ваучери ще допринесат за постигането през 2030 г. на националната цел в Стратегията по заетостта: 35.4% от всички хора на възраст 25-64 години да са се обучавали през предходната една година, както и за повишаване дела на населението с поне основни дигитални умения.

Предлагани обучения от Център за професионално обучения към Образователен бизнес център Хермес по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”.

Обучения за придобиване на ключови компетентности „Многоезикова компетентност“:

 

Чужд език

хорариум

 нива

начало

1

Английски език

300

А1, А2, В1

25.09.2024

2

Френски език

300

А1, А2, В1

26.09.2024

3

Италиански език

300

А1, А2, В1

27.09.2024

4

Испански език

300

А1, А2, В1

18.09.2024

5

Гръцки език

300

А1, А2, В1

19.09.2024

6

Български език за чужденци

300

А1, А2, В1

20.09.2024

 

Обученията за придобиване на ключови компетентности по чужди езици са организирани в три ниво , всяко по 100 уч часа. Ще се провеждат в смесена форма на обучение – дистанционно и присъствено , чрез виртуална класна стая „Ведамо“ по график , в два дни от седмицата, вечер от 18.30 до 21.10 часа или един от почивните дни от 10.00 до14.30 ч. Обученията за придобиване на ключови компетентности приключват с полагане на тест след всяко ниво и окончателен след трето ниво, които ще се проведат присъствено в офиса на Центъра– София бул „Шипченски проход“ 63 ет 4. Издава се един сертификат за всички нива.

Преди стартирането на курса е необходимо да предоставите, договор за обучение и заявление. Документите може да бъдат подписани и чрез квалифициран електронен подпис и изпратени на електронната поща на Центъра -  office@obc-hermes.com . В случай, че не разполагате с подпис ги изпратете,  до Образователен бизнес център Хермес,  до поискване до офис на Спиди, София пазар Слатина, ул  Циклама 8, тел 0886984620. Всички документи изпращани чрез куриер от и към курсиста са, за негова сметка.